Werkwijze

Werkwijze

 

Een schaapskudde kan gehoed worden door een herder met honden. We spreken dan van een gescheperde kudde.

 

Een kudde kan ook grazen in een vak van flexinetten. Een flexinet bestaat uit prikpaaltjes met hiertussen een net van nylondraad. Door deze nylondraadjes zitten een aantal geleidedraden waar stroom opgezet kan worden. De netten kunnen aan elkaar gekoppeld worden waardoor een begrazingsvak ontstaat.

In de praktijk worden vaak combinaties van beide systemen gebruikt.

 

 

De gehoede kudde.

 

Bij een gehoede of gescheperde schaapskudde wordt een kudde schapen geleid door een herder met zijn honden. Het rondtrekken en periodiek begrazen met schapen heeft vele voordelen.

Op de eerste plaats kan men de kudde precies daar brengen waar dat nodig is.   

Een trekkende kudde legt ecologische verbindingen. Onderzoek heeft aangetoond dat verspreiding van genetisch materiaal door de schapen plaats vindt over grote afstanden. In de vacht, de uitwerpselen en tussen de hoeven worden niet alleen zaden en sporen verspreid maar ook eitjes, insecten, slakken en spinnen. Zaden kunnen in de vacht maandenlang kiemkrachtig blijven.

Lopend van gebied naar gebied kunnen corridors gegraasd worden, waarlangs soorten zich kunnen verplaatsen. 

Schaapskuddes kunnen zo bijdragen aan de ecologische structuur van het landschap. Eigenlijk zijn veel terreinen gevormd doordat ze eeuwenlang begraasd zijn door schaapskudden.

Een ander voordeel van het trekken en hoeden van een kudde is dat buiten de relatief korte begrazingsmomenten, er voldoende rust is voor bloei en zaadzetting. Plaatsen met bodembroeders kunnen vermeden worden, doordat de kudde intensief wordt gestuurd.

De kudde in flexinetten.

 

Schapen kunnen ook ingerasterd worden in flexinetten. Deze verplaatsbare afrasteringen kunnen in elke vorm opgezet worden.  De schapen begrazen het vak tot het gewenste niveau en gaan door naar het volgende vak.

Deze netten staan onder stroom waardoor het mogelijk is begrazing op moeilijk bereikbare plaatsen toe te passen. Tevens wordt hiermee de verkeersveiligheid gewaarborgd. 

 

Bloksgewijs wordt begraasd in vakken van maximaal één hectare. De vakken mogen slechts enkele dagen begraasd worden.

Al naar gelang de snelheid van het omweiden kan meer of minder graasdruk worden toegepast. Schrale vakken kunnen sneller omgezet worden, verruigde vakken kunnen juist langer begraasd worden. Ook bij gebruik van flexinetten is een goede sturing mogelijk.